ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ընդերքի հաշվետվություններ

<<ԼԻՃՔՎԱԶ>> ՓԲԸ (նոր անվանումը-<<ԷՅՋԻԱՐՍԻ>> (Արմենիան Գոլդ Րիսորս Քորփորեյշն) ՍՊԸ) - ի բնապահպանական մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվություններ.
<<ՉԱԱՐԱՏ ԿԱՊԱՆ>> ՓԲ (<<ԿԱՊԱՆԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ>> ՓԲ) ընկերության բնապահպանական մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաղորդումներ.
<<ԴԱՐՔ ԳՐԱՆԻՏ>> ՍՊԸ - Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորված մշտադիտարկումներիարդյունքների վերաբերյալ
<<ՎԱՆԱԿՎԱ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ - Ներկայացվում է պարզաբանում 2018թ. մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ
<<ՇԱՆԹ-ՍԵՅՐԱՆ>> ՍՊԸ - ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորված մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ տարեկան
<<ԹԱԹՍԹՈՈՒՆ>> ՍՊԸ (Սյունիքի մարզի Լիճքի պղնձի հանքավայր) - Ներկայացվում է 2019թ. մշտադիտարկումների արդյունքները.
<<ՖԱՐՏՈ-ՇԻՆ>> ՍՊԸ - Ներկայացվում է 2019թ. մշտադիտարկումների արդյունքները.
<<Մուլտի Գրուպ>> Կոնցեռն ՍՊԸ - ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորված մշտադիտարկումներ չիրականացնելու վերաբերյալ տարեկան
<<ԳեոՊրոՄայնինգ Գոլդ>> ՍՊԸ - Ներկայացվում է Արարատի ոսկու կորզման ֆաբրիկայի և Սոթքի հանքի և ազդակիր համայնքների մերձակա տարածքների մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն.
<<Զանգեզուր պղնձամոլիբդենային կոմբինատ>> ՓԲԸ - Ներկայացվում է ընկերության մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն.
<<Աղթալա լեռնահարստացման կոմբինատ>> ՓԲԸ - Ներկայացվում է ընկերության ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի եռամսյակային տվյալները.
<<Մեղրաձոր Գոլդ >> ՍՊԸ _ Ներկայացվում է Մեղրաձորի ոսկու հանքավայրի տարածքում ընկերության կատարած մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունը
20.06.2019
Մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման արդյունքում գոյացած ընդերքօգտագործման թափոնների լքված/տիրազուրկ արտադրական լցակույտերի և փակված օբյեկտների վերաբերյալ տեղեկատվական բազա