ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ

«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (ՇՄՄՏԿ ՊՈԱԿ) իրականացնում է մթնոլորտային օդի, մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի, մթնոլորտային տեղումների, հողերի, հատակային նստվածքների որակի մոնիթորինգ և գնահատում:

 


Հրաման  N 121-,Լ 21.04.2020թ. Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի դիտակետերի ցանկը հաստատելու մասին


ՀՀ գետերի, լճերի և  ջրամբարների, Սևանա լճի  վերաբերյալ քանակական տվյալներ (Հիդրոօդերևութաբանական ամենօրյա տեղեկագրեր)

      2-րդ եռամսյակ, 2020թ.
     1-ին եռամսյակ, 2020թ.

     Տարեկան տեղեկագիր, 2019թ.
     4-րդ եռամսյակ, 2019թ.
     3-րդ եռամսյակ, 2019թ.
     2-րդ եռամսյակ, 2019թ.
     1-ին եռամսյակ, 2019թ.

    Տարեկան տեղեկագիր, 2018թ.
      4-րդ եռամսյակ, 2018թ.
      3-րդ եռամսյակ, 2018թ.
      2-րդ եռամսյակ, 2018թ.  
      1-ին եռամսյակ, 2018թ. 

      Տարեկան տեղեկագիր, 2017թ.
      4-րդ եռամսյակ, 2017թ.
      3-րդ եռամսյակ, 2017թ.
      2-րդ եռամսյակ, 2017թ.

 


Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տվյալներ հասնելի են ՇՄՄՏԿ ՊՈԱԿ-ի www.armmonitoring.am կայքում: