ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ջրային ռեսուրսներ

Ջրօգտագործումը և ջրհեռացումը 2015 թվականին

2015թ. տարեկան ջրառը կազմել է 3271.7 մլն. խոր. մ,  ջրօգտագործումը`2 533.1 մլն. խոր. մ, որի 90.1%-ը բաժին է ընկել գյուղատնտեսական, ձկնաբուծական և անտառտնտեսական, 6.1%-ը` արդյունաբերություն, կոմունալ տնտեսություն և շինարարություն,  3.8 %-ը` խմելու: Ջրի տրանզիտային կորուստները կազմել են 738.6 մլն. խոր. մ կամ ջրառի 22.6%-ը: 2015թ. հեռացված կեղտաջրերի ծավալը կազմել է 810.8 մլն. խոր. մ:

 

Ջրառն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2015թ.

 

Ջրառը
ք. Երևան 177,0
Արագածոտն 383,3
Արարատ 749.1
Արմավիր 571.2
Գեղարքունիք 46.0
Լոռի 41.9
Կոտայք 484.7
Շիրակ 586.7
Սյունիք 105.4
Վայոց ձոր 21.5
Տավուշ 15.1
Ընդամենը ՀՀ 3 181.9
Ջրառն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2016թ. մլն. խոր. Մ
Ջրառը
ք. Երևան 177,0
Արագածոտն 383,3
Արարատ 749.1
Արմավիր 571.2
Գեղարքունիք 46.0
Լոռի 41.9
Կոտայք 484.7
Շիրակ 586.7
Սյունիք 105.4
Վայոց ձոր 21.5
Տավուշ 15.1
Ընդամենը ՀՀ 3 181.9

 

Ջրառն ըստ ջրավազանային կառավարման տարածքների,  2016թ. մլն. խոր. մ

  Ջրառը
Ախուրյան 1155.9
363.9
Հարավային 105.4
Հյուսիսային 54,9
Հրազդան 1 455.6
Սևան 46.2
Ընդամենը ՀՀ 3 181.9

 

Ջրօգտագործումը և ջրհեռացումը 2016 թվականին

2016թ. ջրառը կազմել է 3 181.9 մլն. խոր. մ, ջրօգտագործումը` 2 469.9 մլն.խոր. մ (89.7%-ը`- գյուղատնտեսություն, ձկնաբուծություն և անտառտնտեսություն, 5.9%-ը` արդյունաբերություն, կոմունալ տնտեսություն և շինարարություն, 4.4%-ը`խմելու): Ջրի տրանզիտային կորուստները կազմել են 712.0 մլն. խոր. մ կամ ջրառի 22.4%-ը: 2016թ. հեռացված կեղտաջրերի ծավալը կազմել է 769.7 մլն. խոր. մ:

Հեռացված կեղտաջրերի ծավալն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2017թ., մլն. խոր. մ

 

Հեռացված կեղտաջրեր,
ընդամենը
այդ թվում` ըստ որակի
Աղտոտված
(առանց մաքրման
չափորոշային մաքուր
(առանց մաքրման)
ոչ բավարար
մաքրված
 
 ք.Երևան

81.2

1.7

2.7

76.8

 Արագածոտն

1.2

1.1

0.0

0.1

 Արարատ

287.2

43.2

239.4

4.6

 Արմավիր

60.9

1.6

50.4

8.9

 Գեղարքունիք

4.0

2.0

0.5

1.5

 Լոռի

29.6

1.5

0.1

28.0

 Կոտայք

7.8

5.2

2.5

0.1

 Շիրակ

7.4

0.7

6.6

0.1

 Սյունիք

60.0

4.7

9.1

46.2

 Վայոց ձոր

8.5

1.1

6.9

0.5

 Տավուշ

3.0

0.8

1.4

0.8

    Ընդամենը, ՀՀ

550.8

63.6

319.6

167.6

Ջրօգտագործման և կորուստների ծավալներն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2017թ., մլն. խոր. մ
 
Ջրօգտա-
գործումը
այդ թվում` ըստ նշանակության
Կորուստները
տրանզիտային
տեղափոխման
ժամանակ
խմելու
արդյունաբերություն,
կոմունալ տնտեսություն և
շինարարություն
գյուղատնտեսություն,
ձկնաբուծություն և
անտառտնտեսություն
 ք.Երևան

235.4

38.9

58.9

137.6

292.3

 Արագածոտն

319.1

5.9

1.6

311.6

62.8

 Արարատ

547.4

4.5

21.4

521.5

113.2

 Արմավիր

463.7

5.4

23.4

434.9

68.5

 Գեղարքունիք

39.0

13.7

1.6

23.7

25.2

 Լոռի

51.1

11.8

36.5

2.8

44.1

 Կոտայք

193.9

6.3

4.1

183.5

118.7

 Շիրակ

70.7

10.2

3.7

56.8

44.1

 Սյունիք

94.6

6.7

72.6

15.3

33.1

 Վայոց ձոր

16.0

2.6

0.7

12.7

11.8

 Տավուշ

9.1

1.6

0.7

6.8

11.6

    Ընդամենը,  ՀՀ

2 040.0

107.6

225.2

1 707.2

825.4

Ջրառը, ջրօգտագործումը և ջրհեռացումը 2017 թվականին


2017թ. ջրառը կազմել է 2 865.4 մլն. խոր. մ, ջրօգտագործումը` 2 040.0 մլն.խոր. մ (83.7%-ը`- գյուղատնտեսություն, ձկնաբուծություն և անտառտնտեսություն, 11%-ը` արդյունաբերություն, կոմունալ տնտեսություն և շինարարություն, 5.3%-ը` խմելու): Ջրի տրանզիտային կորուստները կազմել են 825.4 մլն. խոր. մ կամ ջրառի 28.8%-ը: 2017թ. հեռացված կեղտաջրերի ծավալը կազմել է 550.8 մլն. խոր. մ: