ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ջերմոցային գազեր

fhfxhsfh
Ծանոթություն`

Տվյալները վերցված են Հայաստանի Հանրապետության  Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի 2014 թվականի հաշվետվությունից, որը հրապարակված է բնապահպանության պաշտոնական կայքում` http://www.env.am

Ջերմոցային գազերի արտանետումները (Գգ CO2 համ.) ըստ նյութերի և տարիների*

 

 

Տարի 
 Ածխածնի
 երկօքսիդ (СО2),
 Գգ CO2 համ.
 Ազոտի
ենթօքսիդ (N2O),
 Գգ CO2 համ.
 Մեթան (СН4),
 Գգ CO2 համ.
 Հիդրոքլորած-
 խածիններ (HFCs),
 Գգ CO2 համ.
 Գումարային,
 Գգ CO2 համ.
1990

22738.35 

905.49 

1575.76 

25219.61 

2000

2797.25 

616.20 

2416.79 

3.87 

5834.11 

2001

3017.41 

686.57 

2456.22 

8.17 

6168.36 

2002

2438.89 

764.05 

2419.31 

11.38 

5633.64 

2003

2794.06 

 721.06 

2520.52 

17.84 

6053.47 

2004

3221.96 

796.63 

2679.46 

27.80 

6725.86 

2005

3751.16 

789.67 

2782.41 

45.07 

7368.31 

2006

3816.78 

845.79 

3035.57 

75.10 

7773.24 

2007

4375.62 

679.24 

3332.70 

115.69 

8503.25 

2008

4886.21 

642.22 

3262.42 

181.69 

8972.54 

2009

4166.62 

649.84 

2969.24 

214.60 

8000.30 

2010

4029.22 

630.90 

2949.03 

266.61 

7875.75 

2011

4524.12 

692.65 

3133.39 

331.80 

8681.95 

2012

5056.42 

786.48 

3252.59 

397.91 

9493.40 

2013

5065.17 

838.26 

3397.27 

463.52 

9764.22 

2014

5145.82 

835.49 

3460.51 

531.74 

9973.57 

Ջերմոցային գազերի արտանետումներն ըստ տնտեսական գործունեության սեկտորների և տարիների (Գգ CO2 համ.)*

 

տարի 
 Էներգետիկա 
 Արդյունաբերական պրոցեսներ և արտադրանքի օգտագործում
 Գյուղա-տնտեսություն 
 Թափոններ 
Ընդամենը ՋԳ  արտանետումներ 
Անտառային տնտեսություն և այլ  հողօգտագործում 
Զուտ ՋԳ  արտանետումներ 
1990

22,712.16 

630.33 

1,989.21 

 438.99 

 25,770.69

-551.09 

25,219.61 

2000

4,298.27 

142.72 

1,326.67 

 532.94 

6,300.60 

-466.50 

5,834.11 

2001

4,495.68 

151.67 

1,420.18 

546.22 

6,613.76 

-445.40 

6,168.36 

2002

3,780.52 

222.74 

1,528.97 

557.81 

6,090.04 

-456.40 

5,633.64 

2003

4,181.00 

238.09 

1,521.07 

561.24 

6,501.40 

-447.93 

6,053.47 

2004

4,702.74 

326.14 

1,618.42 

569.56 

7,216.85 

490.99 

6,725.86 

2005

5,309.17 

376.18 

1,628.49 

575.57

7,889.41 

-521.10 

7,368.31 

2006

5,580.25 

413.31 

1,718.90 

582.24 

8,294.71 

-521.47 

7,773.24 

2007

6,379.01 

522.53 

1,576.57 

589.15 

9,067.27 

-564.02 

8,503.25 

2008

6,830.84 

593.91 

1,509.61 

596.63 

9,530.98 

-558.44 

8,972.54 

2009

 6,020.34 

454.93 

1,480.69 

592.07 

8,548.03 

-547.73 

8,000.30 

2010

5,827.53 

555.00 

1,462.26 

582.61 

8,427.40 

-551.64 

7,875.75 

2011

6,428.76 

596.10 

1,612.13 

590.20 

9,227.18 

-545.23 

8,681.95 

2012

6,914.72 

675.81 

1,827.11 

598.55 

10,016.19 

-522.79 

9,493.40 

2013

6,895.22 

729.93 

2,015.44 

603.49

10,244.09 

-479.87 

9,764.22 

2014

7,012.26 

782.54 

2,044.72 

611.19 

10,450.71 

-477.14 

9,973.57

ՀՀ Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի

հաշվետվություն 2016