ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հողային հաշվեկշիռ

2017 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության հողային հաշվեկշիռը ներկայացված է հետևյալ կերպ`
Հ/Հ
Հողային ֆոնդն ըստ նպատակային նշանակության
Տարածքը,
հազ.հեկտար
Որից ոռոգվող,
հազ.հեկտար

Հայաստանի Հանրապետության   տարածքը

2974.3

208.2

1

գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, որից          

2043.8

154.7

վարելահողեր

446.0

119.1

բազմամյա տնկարկներ

34.8

34.1

խոտհարքներ

121.0

1.5

արոտներ

1050.8

այլ հողատեսքեր

391.2

2

Բնակավայրերի հողեր, որից

151.9

53.1

տնամերձ և այգեգործական  /ամառանոցային/ հողեր

94.6

52.9

3

Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման
և այլ արտադրական նշանակության հողեր

38.0

4

Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի,
կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր

12.8

5

Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր

335.6

6

Հատուկ նշանակության հողեր

31.6

7

Անտառային հողեր

334.1

0.4

8

Ջրային հողեր

25.9

9

Պահուստային հողեր

0.6

2018 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության հողային հաշվեկշիռը ներկայացված է հետևյալ կերպ`
Հ/Հ
Հողային ֆոնդն ըստ նպատակային նշանակության
Տարածքը,
հազ.հեկտար
Որից ոռոգվող,
հեկտար

Հայաստանի Հանրապետության   տարածքը

2974.3

208.4

1

գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, որից          

2044.5

154.9

վարելահողեր

445.6

118.8

բազմամյա տնկարկներ

35.3

34.6

խոտհարքներ

121.0

1.5

արոտներ

1051.6

այլ հողատեսքեր

391.0

2

Բնակավայրերի հողեր, որից

151.9

53.1

տնամերձ և այգեգործական  /ամառանոցային/ հողեր

94.6

52.9

3

Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման
և այլ արտադրական նշանակության հողեր

38.4

4

Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի,
կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր

13.0

5

Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր

335.6

6

Հատուկ նշանակության հողեր

30.5

7

Անտառային հողեր

334.0

0.4

8

Ջրային հողեր

25.8

9

Պահուստային հողեր

0.6

2019 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության հողային հաշվեկշիռը ներկայացված է հետևյալ կերպ.

Հ/Հ

Հողային ֆոնդն ըստ նպատակային նշանակության

Տարածքը,
հազ.հեկտար

Որից ոռոգվող,
հեկտար

Հայաստանի Հանրապետության   տարածքը

2974.3

208.7

1

գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, որից          

2044.2

155.2

վարելահողեր

444.8

118.2

բազմամյա տնկարկներ

36.4

35.5

խոտհարքներ

121.1

1.5

արոտներ

1051.1

այլ հողատեսքեր

390.8

2

Բնակավայրերի հողեր, որից

151.9

53.1

տնամերձ և այգեգործական  /ամառանոցային/ հողեր

94.6

52.9

3

Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման
և այլ արտադրական նշանակության հողեր

38.6

4

Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի,
կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր

13.1

5

Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր

335.6

6

Հատուկ նշանակության հողեր

30.5

7

Անտառային հողեր

334.0

0.4

8

Ջրային հողեր

25.8

9

Պահուստային հողեր

0.6