ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ազգային պարկեր

Դիլիջան

‹‹Դիլիջան›› ազգային պարկ›› ՊՈԱԿ-ի հիմնադրման տարեթիվը - 21.02.02 ՀՀ կառավարության N165 որոշմամբ ստեղծվել է 13.09.1958 ՀՍՍՀ ՄՍ N Պ- 341 որոշմամբ ստեղծված ‹‹Դիլիջան›› պետական արգելոցի բազայի վրա
Տարածքը (հա) 33765
Գերատեսչական ենթակայություն - ՀՀ բնապահպանության նախարարություն (ԲՊՆ)
Տեղադիրքը - ՀՀ Տավուշի մարզ, հյուսիսային Հայաստան, Փամբակի, Արեգունու,Միափորի, Գուգարաց լեռնաշղթաների լանջերը, Աղստև և Գետիկ գետերի ավազանները, 1070-2400մ ծ.մ բարձր. սահմաններում
Պահպանվող օբյեկտները Հաճարենու և կաղնու կովկասյան մեզոֆիլ անտառներ, կենու եզակի պուրակ, բնական և պատմաճարտարապետական հուշարձաններ, 902 անոթավոր բույսեր, 172 ողնաշարավոր կենդանիներ

«ԴԻԼԻՋԱՆ» ազգային պարկի 2017-2026 թվականների կառավարման պլան
«ԴԻԼԻՋԱՆ»ազգային պարկի  2007-2011 թվականների կառավարման պլան


Սևան

‹‹Սևան›› ազգային պարկ›› ՊՈԱԿ-ի  hիմնադրման տարեթիվը - ՀԽՍՀ ՄՍ N125 որոշում 1978թ.
Տարածքը (հա) 147456 /առանց Սևանա լճի մակերեսի` 22697
Գերատեսչական ենթակայություն - ՀՀ բնապահպանության նախարարություն (ԲՊՆ)
Տեղադիրքը - ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ: Սևանա լճի ավազան, շրջափակված է Արեգունի, Գեղամա, Վարդենիս, Փամբակ և Սևան լեռնաշղթաներով, 2000 մ ծ.մ բարձր. սահմաններում
Պահպանվող օբյեկտները Բարձրալեռնային լխային էկոհամակագ, էնդեմիկ բույսեր, ձկներ և այլ կենդանիներ: Չվող ջրաճահճային թռչունների հանգստավայր:

«ՍԵՎԱՆ» ազգային պարկի 2007-2011 թվականների կառավարման պլան


‹‹Արփի›› ազգային պարկ››

Պահպանվող տարածքների ստեղծում Հայաստանի Ջավախքի (Աշոցք) տարածաշրջանում (BMZ-No: 2003 65 411)

Գործողությունների պլան 2012թ.
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԼԱՆ 2012թ. 

«ԱՐՓԻ ԼԻՃ» ազգային պարկի 2011-2015 թվականների կառավարման պլան