ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արտանետումներ

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՄԹՆՈԼՈՐՏ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԸ ՄԹՆՈԼՈՐՏ

2018 թվականի արտանետումները
Շարժական աղբյուրներից մթնոլորտ արանետված վնասակար նյութերի քանակը 2018թ. կազմել է 149.4հազ.տ: Դրանց մեջ մեծ տեսակարար կշիռ են ունեցել ածխածնի օքսիդը` 109.2հազ.տ կամ ընդհանուր արտանետումների 73.1%-ը, ցնդող օրգանական միացությունները`  24.3հազ.տ կամ 16.3%, ազոտի օքսիդները` 15.5 հազ.տ,  կամ 10.4 %:

2017 թվականի արտանետումները
Շարժական աղբյուրներից մթնոլորտ արանետված վնասակար նյութերի քանակը 2017թ. կազմել է 149.8հազ.տ: Դրանց մեջ մեծ տեսակարար կշիռ են ունեցել ածխածնի օքսիդը` 108.7հազ.տ կամ ընդհանուր արտանետումների 72.6%-ը, ցնդող օրգանական միացությունները`  24.7հազ.տ կամ 16.5%, ազոտի օքսիդները` 15.8 հազ.տ,  կամ 10.6 %:

2016 թվականի արտանետումները
Ավտորտանսպորտից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը 2016թ. կազմել է 144.9հազ.տ: Դրանց մեջ մեծ տեսակարար կշիռ են ունեցել ածխածնի օքսիդը` 105.5հազ.տ կամ ընդհանուր արտանետումների 72.8%-ը, ցնդող օրգանական միացությունները`  24.0հազ.տ կամ 16.6%, ազոտի օքսիդները` 14.8 հազ.տ,  կամ 10.2 %:

2015 թվականի արտանետումները
Ավտորտանսպորտից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը 2015թ. կազմել է 139.8 հազ.տ: Դրանց մեջ մեծ տեսակարար կշիռ են ունեցել ածխածնի օքսիդը` 101.7 հազ.տ կամ ընդհանուր արտանետումների 72.7%-ը, ցնդող օրգանական միացությունները`  22.8 հազ.տ կամ 16.3%, ազոտի օքսիդները` 14.7 հազ.տ,  կամ 10.5 %:

2014 թվականի արտանետումները

Վնասակար նյութերի արտանետումները մթնոլորտ 2014 թվականին կազմել են 270,9 հազ. տ, որի 52.6%-ը բաժին է ընկել ավտոտրանսպորտին, 47,4%-ը`արտանետման անշարժ աղբյուրներին: Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 128.4հազ.տ:
Արտանետման անշարժ աղբյուրների քանակը 2013թ. կազմել է 3005, որոնց 76.0%-ն ունեցել են սահնային թույլատրելի հաստատված չափորոշներ: Արտանետման անշարժ աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 246.1 հազ.տ, որի 47.8% որսվել է, իսկ մնացած 52.2%-ը` արտանետվել է մթնոլորտ:
Մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի 25.0%-ը կազմել է ծծմբային անհիդրիդը (32.1 հազ. տ), 2.4%-ը(3.1 հազ. տ),` ածխածնի քսիդը`1.2%-ը ազոտի օքսիդները/առանց ենթօքսիդի/ (1,5 հազ. տ): Ծանր մետաղների գումարային քանակը մթնոլորտային արտանետումներում կազմել է 19.8 տ: Մթնոլորտ արտանետված փոշու քանակը կազմել է 4164.8 տ, որի 3.7%-ը(153.0 տ) բաժին է ընկել օրգանական փոշուն: 2014թ. ցնդող օրգանական միացությունների քանակը մթնոլորտային ընդհանուր արտանետումներում կազմել է 444.1տ:


• Փոշի (օրգանական և անօրգանական)- 4164.77տ
• Ծանր մետաղներ- 19.76տ
• Ազոտի օքսիդներ(առանց ենթօքսիդի) – 1506.6տ
• Ծծմբային անհիդրիդ(SO2)- 32068.3տ
• Ածխածնի օքսիդ- 3076.7տ
• Ածխաջրածիններ  (առանց ՑՕՄ)- 86412.3տ
• Ցնդող օրգանական իացություններ-444.1տ
• Այլ նյութեր- 708.04տ.

Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտային արտանետումների քանակը, տ, ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2015թ.

Արտանետման անշարժ  աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերի քանակը,տ
Որսված վնասակար նյութերի քանակը,տ
Մթնոլորտային արտանետումների քանակը,տ
 Ք.Երևան

19354,0

2115,7

17238,3

 Արագածոտն

586,2

-

586,2

 Արարատ

90964,6

88008,6

2956,0

 Արմավիր

3388,5

-

3388,5

 Գեղարքունիք

2907,6

3,0

2904,6

 Լոռի

46865,4

-

46865,4

 Կոտայք

31079,7

6420,0

24659,7

 Շիրակ

1251,3

-

1251,3

 Սյունիք

9301,4

424,0

8877,4

 Վայոց Ձոր

324,2

-

324,2

 Տավուշ

19864,3

-

19864,3

   Ընդամենը

225887,2

96971,3

128915,9

2015 թվականի արտանետումները

Վնասակար նյութերի արտանետումները մթնոլորտ 2015 թվականին կազմել են 268.7հազ.տ, որի 52.0%-ը բաժին է ընկել ավտոտրանսպորտին, 48.0%-ը`արտանետման անշարժ աղբյուրներին:
Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 128.9հազ.տ:
Արտանետման անշարժ աղբյուրների քանակը 2015թ. կազմել է 3020, որոնց 72.8%-ն ունեցել են սահնային թույլատրելի հաստատված չափորոշներ: Արտանետման անշարժ աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 225.9 հազ.տ, որի 42.9% որսվել է, իսկ մնացած 57.1%-ը` արտանետվել է մթնոլորտ:
Մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի 26.50%-ը կազմել է ծծմբային անհիդրիդը (34.1 հազ. տ), 2.5%-ը (3.2 հազ. տ),` ածխածնի օքսիդը`1.0%-ը ազոտի օքսիդները /առանց ենթօքսիդիը/ (1.3 հազ. տ): Ծանր մետաղների գումարային քանակը մթնոլորտային արտանետումներում կազմել է 35.8 տ: Մթնոլորտ արտանետված փոշու քանակը կազմել է 5036.7 տ, որի 4,1%-ը (204.6 տ) բաժին է ընկել օրգանական փոշուն: 2015թ. ցնդող օրգանական միացությունների քանակը մթնոլորտային ընդհանուր արտանետումներում կազմել է 287.9տ:

Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտային արտանետումների քանակը, տ, ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2016թ.

Արտանետման անշարժ  աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերի քանակը,տ
Որսված վնասակար նյութերի քանակը,տ
Մթնոլորտային արտանետումների քանակը,տ
 Ք.Երևան

20 864.9

3 860.0

17 004.9

 Արագածոտն

545.7

-

545.7

 Արարատ

61 499.1

58 807.0

2 692.1

 Արմավիր
2 608.4

-

2 608.4
 Գեղարքունիք
3 040.8

-

3 040.8
 Լոռի
51 231.5

-

51 231.5
 Կոտայք
28 295.2

4 210.4

24 084.8
 Շիրակ
1 227.5

-

1 227.5
 Սյունիք
9 325.1

389.6

8 935.5
 Վայոց Ձոր
334.2

-

334.2
 Տավուշ
20 110.3

-

20 110.3
   Ընդամենը
199 082.7

67 267.0

131 815.7
2016 թվականի արտանետումները

Վնասակար նյութերի արտանետումները մթնոլորտ 2016 թվականին կազմել են  276.7հազ.տ, որի 52.4%-ը բաժին է ընկել ավտոտրանսպորտին, 47.6%-ը` արտանետման անշարժ աղբյուրներին: Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 131.8հազ.տ, անշարժ աղբյուրների քանակը՝  3 568, որոնց 60.5%-ն ունեցել են սահնային թույլատրելի հաստատված չափորոշներ: Արտանետման անշարժ աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 199.1հազ.տ, որի 33.8% որսվել է, իսկ մնացած 66.2%-ը` արտանետվել է մթնոլորտ: 
Մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի 29.4%-ը կազմել է ծծմբային անհիդրիդը(38.7հազ.տ),  1.7%-ը` ածխածնի օքսիդը (2.3հազ. տ), 1.1%-ը` ազոտի օքսիդները /առանց ենթօքսիդի /`(1.5   հազ. տ): Ծանր մետաղների գումարային քանակը մթնոլորտային արտանետումներում կազմել է   24.9տ, փոշու քանակը՝  4199.7տ ,  որի 3.2%-ը (133.9 տ ) բաժին է ընկել օրգանական փոշուն:  Ցնդող օրգանական միացությունների քանակը մթնոլորտային արտանետումներում կազմել է  580.8տ։

Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտային արտանետումների քանակը, տ, ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2017թ.

Արտանետման անշարժ 
աղբյուրներից անջատված
վնասակար նյութերի քանակը,տ
Որսված վնասակար
յութերի քանակը,տ
Մթնոլորտային
արտանետումների քանակը,տ
 Ք.Երևան

19 780.4

2 847.0

16 933.4

 Արագածոտն

636.3

-

636.3

 Արարատ

75 064.5

72 062.7

3 001.8

 Արմավիր

2 637.5

-

2 637.5

 Գեղարքունիք

10 326.5

-

10 326.5

 Լոռի

47 060.4

-

47 060.4

 Կոտայք

32 126.2

9 027.0

23 099.2

 Շիրակ

1 297.5

-

1 297.5

 Սյունիք

28 918.1

14 473.0

14 445.1

 Վայոց Ձոր

297.5

2.2

295.3

 Տավուշ

21 523.8

-

21 523.8

   Ընդամենը

239 668.7

98 411.9

141 256.8

2017 թվականի արտանետումները

 

Վնասակար նյութերի արտանետումները մթնոլորտ 2017 թվականին կազմել են  291.1 հազ.տ, որի 51.5%-ը բաժին է ընկել արտանետման շարժական, 48.5%-ը` անշարժ աղբյուրներին:
Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 141.3հազ.տ, անշարժ աղբյուրների քանակը՝  3 334, որոնց 74.4%-ն ունեցել են սահնային թույլատրելի հաստատված չափորոշներ: Արտանետման անշարժ աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 239.7 հազ.տ, որի 41.1% որսվել է, իսկ մնացած 58.9%-ը` արտանետվել է մթնոլորտ: 09.2013թ.)

ԱՆՇԱՐԺ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԸ ՄԹՆՈԼՈՐՏ

 

Արտանետման անշարժ աղբյուրներից անջատված վնասակար նյութերը և մթնոլորտային տեսակարար արտանետումներն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2018թ.

Արտանետման անշարժ 
աղբյուրներից անջատված
վնասակար նյութերի քանակը,տ
Որսված վնասակար
յութերի քանակը,տ
Մթնոլորտային
արտանետումների քանակը,տ
 Ք.Երևան

17 181.4

3 490.0

13 691.4

 Արագածոտն

451.6

-

451.6

 Արարատ

110 821.1

108 123.7

2 697.4

 Արմավիր

1 835.8

-

1 835.8

 Գեղարքունիք

10 554.4

-

10 554.4

 Լոռի

35 027.8

-

35 027.8

 Կոտայք

32 329.1

11 023.0

21 306.1

 Շիրակ

1 010.8

-

1 010.8

 Սյունիք

17 693.1

7 182.4

10 510.7

 Վայոց Ձոր

252.5

4.1

248.4

 Տավուշ

16 673.4

-

16 673.4

   Ընդամենը

243 831.0

129 823.2

114 007.8

2018 թվականի արտանետումները

 

2018թ. մթնոլորտային արտանետում-ները կազմել են 263.4 հազ. տ, որի 56.7%-ը բաժին է ընկել արտանետման շարժական, 43.3%-ը` անշարժ աղբյուրներին:
Արտանետման անշարժ աղբյուր-ներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը կազմել է 114.0 հազ. տ: 
Արտանետման անշարժ աղբյուրների քանակը կազմել է 2 624, որոնց 71.8%-ն ունե-ցել են սահմանային թույլատրելի հաս¬տատված չափորոշներ: Արտանետման ան¬շարժ աղբյուրներից անջատված վնասա¬կար նյութերի քանակը կազմել է 243.8 հազ. տ, որի  53.2%-ը որսվել է, մնացած 46.8%-ը` արտա¬նետվել մթնոլորտ: Հանրապետության մեկ բնակչի հաշվով արտանետումները կազմել են 38.4 կգ, մեկ քառ. կմ-ի հաշվով (առանց Սևանա լճի հայելու մակերեսի)` 4 005.2 կգ:

ԱՆՇԱՐԺ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԸ ՄԹՆՈԼՈՐՏ
Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 2014-2018թթ.  

 

2014
2015
2016
2017
2018
Ք.Երևան
17 322.7 17 238.3   17 004.9 16 933.4 13 691.4
Արագածոտն
998.9 586.2 545.7 636.3 451.6
Արարատ
3 988.7 2 956.0 2 692.1 3 001.8 2 697.4
Արմավիր
3 268.9 3 388.5 2 608.4 2 637.5 1 835.8
Գեղարքունիք
5 900.1 2 904.6 3 040.8 10 326.5 10 554.4
Լոռի
43 932.5 46 865.4 51 231.5 47 060.4 35 027.8
Կոտայք
21 919.6 24 659.7 24 084.8 23 099.2 21 306.1
Շիրակ
1 798.6 1 251.3 1 227.5 1 297.5 1 010.8
Սյունիք
8 959.1 8 877.4 8 935.5 14 445.1 10 510.7
Վայոց ձոր
422.2 324.2 334.2 295.3 248.4
Տավուշ
19 889.3 19 864.3 20 110.3 21 523.8 16 673.4
Ընդամենը ՀՀ
128 400.6 128 915.9 131 815.7 141 256.8 114 007.8
Արտանետումների վերաբերյալ

 

Մթնոլորտային օդի վրա ներգործություն ունեցող պետական հաշվառման ենթակա օբյեկտներ ունեցովղ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող  կազմակերպությունների ցանկ  (հրաման N480-Ա 30.12.2019թ.)

Անշարժ աղբյուրներից աղտոտող նյութեր մթնոլորտ արտանետելու թույլտվություն ունեցող կազմակերպությունների ցանկ (ըստ մարզերի) (31.12.2019թ.-ի դրությամբ) 

ՀՀ Արարատի մարզի Արևշատ համայնքում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաների վերաբերյալ տեղեկանք(11.09.2013թ.)