ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹՈՒՐ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԱՐԹՈՒՐ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Կոմիտեի նախագահի պարտականությունները կատարող`

Հասցե. ՀՀ, ք. Երևան,  Ա. Արմենակյան 129 
հեռ.  (+374 10)  65 17 38
պաշտոնական էլ հասցե. [email protected]i[email protected]
URL:  www.forestcommittee.am

 

Շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային կոմիտե


Նախագահի առաջին տեղակալ` Սամվել Սահակյան

հեռ.  
պաշտոնական էլ հասցե.
   


ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

 

ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Անտառների և անտառային հողերի կառավարման վարչություն
Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն
Իրավաբանական վարչություն

 

ԲԱԺԻՆՆԵՐ
Անտառների հաշվառման և կադաստրի վարման բաժին
Անձնակազմի կառավարման բաժին
Ներքին աուդիտի բաժին
Գնումների բաժին
Արտաքին կապերի բաժին
Տնտեսական բաժին
Ընդհանուր բաժին


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ