ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կառավարության որոշումներ

01.01-20.12.2016թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված ՀՀ կառավարության որոշումների ՑԱՆԿ
 1. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ կառավարության 102.2016թ. N 137-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 15)
 2. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 121-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 10.03.2016թ. N 225-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 19)
 3. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 31.02016թ. N 313-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 27)
 4. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 31.03.2016թ. N 337-Ն որոշում (5-րդ կետ) (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 29)
 5. "Արարատյան ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 31.03.2016թ. N 338-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 31)
 6. "Արարատյան ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թվականների կառավարման պլանի միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին" ՀՀ կառավարության 31.03.2016թ. N 12-32 արձանագրային որոշում
 7. "Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին" ՀՀ կառավարության 31.03.2016թ. N 357-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 33)
 8. "Հող հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 21-ի N 1151-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 31.03.2016թ. N 368-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 33)
 9. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 123-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին" ՀՀ կառավարության 21.04.2016թ. N 396-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 36)
 10. "Սևանա լճում էկոհամակարգերի վերականգնման նպատակով տնտեսական գործունեություն իրականացնելու մասին" ՀՀ կառավարության 21.04.2016թ. N 473-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 38)
 11. "Հարավային ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 26.05.2016թ. N 539-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 44)
 12. "Հարավային ջրավազանային տարածքի կառավարման 2016-2021 թվականների միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին" ՀՀ կառավարության 26.05.2016թ. N 20-3 արձանագրային որոշում
 13. "Բնապահպանական, հիգիենիկ և սանիտարահամաճարակային անվտանգության, հակահրդեհային նորմերի և կանոնների պահպանման նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու նպատակով ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց մասին համապատասխան մարմիններին լիազոր մարմնի կողմից տեղեկացնելու կարգը հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 02.06.2016թ. N 649-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 51)
 14. “Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 31-ի N 338-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին” ՀՀ կառավարության 23.06.2016թ. N 751-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 56)
 15. "Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների միջև փոխադարձ առևտուր իրականացնելիս օզոնաքայքայիչ նյութերի և դրանք պարունակող արտադրանքի տեղափոխման և օզոնաքայքայիչ նյութերի հաշվառման մասին» 2015 թվականի մայիսի 29-ի համաձայնագրին միանալու մասին" արձանագրության կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին" ՀՀ կառավարության 29.07.2016թ. N 791 - Ա որոշում
 16. “Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 7-ի N 217-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին” ՀՀ կառավարության 21.07.2016թ. N 767-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 57)
 17. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մայիսի 17-ի N 591-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 29.07.2016թ. N 809-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 61)
 18. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի նիստի N 37 արձանագրության 10-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 29.07.2016թ. N 29 արձանագրային որոշում
 19. "Կենդանական աշխարհի օբյեկտների (որսահանդակների) պահպանության, պաշտպանության, օգտագործման կարգը և որսահանդակների ցանկը հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 18.08.2016թ. N 860-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 66)
 20. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1465-Ն և 2009 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 1209-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 08.09.2016թ. N 929-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 68)
 21.  "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի մարտի 17-ի N 293-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 08.09.2016թ. N 930-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 68)
 22.  "ՄԷՏԷՔՍԻՆ" սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման լիզենզիա տալու մասին" ՀՀ կառավարության 08.09.2016թ. N 933-Ա որոշում
 23.  "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 14-ի N 967-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 13.10.2016թ. N 1057-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 77)
 24.  «Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման միջո-ցառումների 2017 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 29.09.2016թ.N 38-36 արձանագրային որոշում
 25.  "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 27-ի N 303-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 20.10.2016թ. N 1071-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 78)
 26.  "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 15-ի N 383-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 10.11.2016թ. N 1174-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 85.1)
 27.  «Բնապահպանական խնդիրների ռազմավարական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման ու դրանցով նախատեսված գործողությունների և միջոցառումների իրականացման արդյունքների մոնիթորինգի ընթացակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 01.12.2016թ. N 48-7 արձանագրային որոշում
 28.  «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 28-ի նիստի N36 արձանագրության 8-րդ կետով հավանության արժանացած որոշման հավելվածում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 01.12.2016թ. N 48 արձանագրային որոշում
 29.  "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 08.12.2016թ. N 1255-Ն որոշում (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 90)
01.01.2017թ.-31.12.2017թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված ՀՀ կառավարության որոշումների ՑԱՆԿ
 1. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի N 1151-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 19.01.2017թ. N 36-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 7)
 2. "Ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի վարման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 23-ի N 1060-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ կառավարության 02.02.2017թ. N 68-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 9)
 3. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի  հոկտեմբերի 10-ի N 1638-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 16.02.2017թ. N 132-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 14)
 4. "Դիլիջան" ազգային պարկի 2017-2026 թվականների կառավարման պլանը և կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 23.02.2017թ. N 190-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 15)
 5. «Դիլիջան» ազգային պարկի 2017-2026 թվականների կառավարման պլանի միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 23.02.2017թ. N 8-47 արձանագրային որոշում
 6. «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 02.03.2017թ. N 221-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 16)
 7. «Ախուրյանի ջրավազանային տարածքի կառավարման պլանի 2017-2022 թվականների միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 09.03.2017թ. N 10-32 արձանագրային որոշում
 8. "Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի 2017-2022 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 09.03.2017թ. N 240-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 9. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1325-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 09.03.2017թ. N 357-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 23)
 10. "Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի վերջնական փակումից հետո ընդերքի օգտագործման հետ կապված շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում բնապահպանության բնագավառի պետակա կառավարման լիազոր մարմնի կողմից ընդերքօգտագործողի փոխարեն ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտի պահպանման, դիտանցման և հսկողության միջոցառումներն իրականացնելու դեպքերը և կարգը սահմանելու մասին" ՀՀ կառավարության 27.04.2017թ. N 429-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 28)
 11. "Լավագույն հնարավոր տեխնոլոգիաներին ներկայացվող չափորոշիչները սահմանելու մասին" ՀՀ կառավարության 15.06.2017թ. N 666-Ն որոշում (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 41)
 12. "Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոններ%
01.01.2018թ.-28.12.2018թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված ՀՀ կառավարության որոշումների ՑԱՆԿ
 1. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 1782-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 11.01.2018թ. N 13-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 5)
 2. «Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 25.01.2018թ. N 3-16 արձանագրային որոշում
 3. "Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 20-ի նիuտի N 19 արձանագրության 4-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" 25.01.2018թ. N 3-13 արձանագրային որոշում
 4. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մայիսի 27-ի նիստի N 23 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" 25.01.2018թ. N 3-14 արձանագրային որոշում
 5. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի N 927-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 25.01.2018թ. N 57-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 9)
 6. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 08.02.2018թ. N 94-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 11)
 7. "Բնակավայրերի կանաչ գոտիների չափերին և տեսակային կազմին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1318-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ կառավարության 08.02.2018թ. N 108-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 13)
 8. "Հողն աղտոտումից պահպանելու ընդհանուր պահանջները, հողն աղտոտող վնասակար նյութերի ցանկն ու հողերի աղտոտվածության աստիճանի գնահատման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1277-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ կառավարության 08.02.2018թ. N 124-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 13)
 9. "Որպես նվիրատվություն գույք ընդունելու և գույք ամրացնելու մասին" ՀՀ կառավարության 15.02.2018թ. N 154-Ա որոշում
 10. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մայիսի 11-ի N920-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 166-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 15)
 11. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 22-ի N437-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 167-Ն որոշում (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 15)
 12. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի N 1008-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N177-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 13. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության «Անտառային պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության անտառային պետական կոմիտեի կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 182-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 14. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 5-ի  N 1516-Ն  որոշման  մեջ  փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 183-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 15. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1237-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 184-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 16. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N 1054-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 185-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 17. "Անտառների կայուն կառավարման ոլորտում պետական կառավարման լիազորված մարմին սահմանելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 1-ի N 1134-Ն և 2004 թվականի հունվարի 15-ի N 7-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 189-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 18.  "Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող մշտադիտարկումների իրականացման պահանջների, ինչպես նաև արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 191-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)
 19. "Էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության զարգացման ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին" 22.02.2018թ. N 7-11 արձանագրային որոշում
 20. "Հայաստանի Հանրապետության բնական պաշարների կառավարման ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին" ՀՀ կառավարության 22.02.2018թ. N 7-29 արձանագրային որոշում
 21. "Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման և շահագործման համար շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման չափորոշիչներին հավանություն տալու մասին" 01.03.2018թ. N 8 արձանագրային որոշում
 22. "Հայաստանի  Հանրապետության  կառավարության  2003  թվականի հունվարի 30-ի N 121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ  կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 01.03.2018թ. N 201-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 18)
 23.  "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 06.03.2018թ. N 234-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 19)
 24.  "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 1343-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին" ՀՀ կառավարության 29.03.2018թ. թվականի  N  360-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 28.1)
 25. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 1544-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 24.05.2018թ․ N 625-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 46)
 26. "Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու, անտառային կոմիտեին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին"  Կառավարության 01.06.2018թ․ N 643-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 48)
 27. "Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին" Կառավարության 08.06.2018թ․ N 662-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 47)
 28. "Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 08.06.2018թ․ N 677-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 49)
 29. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության "Բնապահպանական նպատակային ֆոնդ" արտաբյուջետային հաշիվ" ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 19.07.2018թ․ N 864-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 61)   
 30. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 27.09.2018թ․ N 1029-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 74)
 31. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" Կառավարության 27.09.2018թ․ N 1056-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 74)
 32. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 19-ի N 822-Լ որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 25.10.2018թ․ N 1180-Լ որոշում
 33. "Որպես նվիրատվություն գույք ընդունելու և  գույք հանձնելու մասին " Կառավարության 13.12.2018թ․ N 1439 – Ա որոշում
 34. "Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի  N 1717-ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին" Կառավարության 13.12.2018թ․ N 1452 - Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 93.1)
 35. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 31-ի N 338-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" Կառավարության 20.12.2018թ․N 1470-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 93.1)
 36. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 1-ի N 643-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 13.12.2018թ․  N 1510- Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 94)
 37. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 1-ի N 643-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 20.12.2018թ․  N 1505 - Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 93.1) 

 

01.01.2019թ.-31.12.2019թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված ՀՀ կառավարության որոշումների ՑԱՆԿ
 1. "Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն" պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 17.01.2019թ. N 10-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 6) 
 2. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մայիսի 30-ի N 927-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 17.01.2019թ. N 41-Ն որոշում 2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 8) 
 3. «Հայաստանի Հանրապետությունում անապատացման դեմ պայքարի 2019-2020 թվականների գործողությունների ազգային ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 31.01.2019թ. որոշման N 68-Լ որոշում 
 4. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 3-ի N 499-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 14.03.2019թ. N 225-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 21)
 5. "Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքի դասակարգման կարգը հաստատելու մասին" Կառավարության 11.04.2019թ․ N 431-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 28)
 6. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1997 թվականի մայիսի 29-ի  N 153 ու 2018 թվականի մարտի 15-ի  N 253-Ն որոշումներում փոփոխություններ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 15-ի  N383-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 11.04.2019թ․  N438-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 28.1)
 7. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N121-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" Կառավարության 02.05.2019թ․  N 505-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 31)
 8. "Սևանա լճի վերականգնման, պահպանման և զարգացման հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի անդամների լիազորությունները դադարեցնելու , նոր անդամներ նշանակելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 517-Ն  որոշման մեջ  փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 02.05.2019թ․ N 508-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 31)
 9. «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի  N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 30.05.2019թ․ N 658-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 38)
 10. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 22-ի N639-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին" Կառավարության 18.07.2019թ. N 898-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 50)
 11. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մայիսի 30-ի N925-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 25.07.2019թ. N 936-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 51)
 12. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N1945-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 25.07.2019թ. N 940-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 51)
 13. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մայիսի 30-ի N927-Ն և 2007 թվականի հունվարի 18-ի N 205-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 25.07.2019թ. N 947-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 51)
 14. "Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 01.08.2019թ. N 969-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 51)
 15. "Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությանը գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 29.08.2019թ․ N 1136-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 58)
 16. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 22-ի N 1281-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 29.08.2019թ. N 1158-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 60)
 17. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 12.09.2019թ. N 1230-Ա  որոշում
 18. "Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին" Կառավարության 19.09.2019թ․ N 1257-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 67)
 19. "Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության "Հայանտառ" պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը գումար հատկացնելու մասին" Կառավարության 26.09.2019թ․ N 1316-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 70) 
 20. "Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու  մասին" Կառավարության 03.10.2019թ․ N 1373-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 71) 
 21. "Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին" Կառավարության 10.10.2019թ․ N 1420-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 73.1)
 22. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 10.10.2019թ. N 1442 - Ն որոշում (փոփոխություններ 129 որոշումներում) (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 75.1)
 23. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 10-ի N 884-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության  2004 թվականի ապրիլի 8-ի N 646-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" Կառավարության 14.11.2019թ. N 1611-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 82) 
 24. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մայիսի 26-ի N 539-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին" Կառավարության 21.11.2019թ․ N 1648-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 85)

 25. "Սևանա լճում ձկան և խեցգետնի պաշարների վերականգնման, պահպանման,վերարտադրման, ինչպես նաև դրանց պաշարների որոշման, ձկան և խեցգետնի արդյունագործական որսի քանակների, ձևերի և կազմակերպման կարգը սահմանելու մասին" Կառավարության 21.11.2019թ․ N 1667-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 85) 

 26. «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 28.11.2019թ․ N 1709-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 87.1)

 27. "Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 12.12.2019թ. N 1792-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 92.1)

 28. "Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 12.12.2019թ. N 1811-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 92.1)

 29. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 12.12.2019թ. N 1816-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 92.1)

 30. "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 982-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 12.12.2019թ․ N 1791-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 94)

01.01.2020թ.-18.06.2020թ.

1.    "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 23.01.2020թ․ N 62-Ն որոշում (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 6)
2.    «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն», «Անտառային մոնիթորինգի կենտրոն» և «Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները միաձուլման ձևով «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության վերակազմակերպելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հունիսի 20-ի N 552, 2004 թվականի մարտի 18-ի N 349-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 30.01.2020թ.  N 81-Ն որոշում (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 8)
3.    "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1257-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 06.02.2020թ․ N 137-Ն որոշում (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 12) 
4.    "Զիկատար" բնապահպանական կենտրոն" պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը "Արգելոցապարկային համալիր" պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը միացման ձևով վերակազմակերպելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 18-ի N1046-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N1587-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" Կառավարության 19.03.2020թ․N334-Ն որոշում (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 26)
5.    "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 09.04.2002թ. N 521-Ն որոշում (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 38)
6.    "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1045-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" Կառավարության 09.04.2020թ․ N 534-Ն որոշում (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 38) 
7.    "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" Կառավարության 02.04.2020թ․ N 441-Ն որոշում (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 41) 
8.    "Հյուսիսային և Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքներում սակավաջրություն հայտարարելու մասին" Կառավարության 23.04.2020թ. N 597-Ն որոշում (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 44) 
9.    "Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 14.05.2020թ․ N 752-Ն որոշում  (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 53) 
10.    "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին" Կառավարության 21.05.2002թ. N 798-Ն որոշում (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 55.1) 
11.    "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին" Կառավարության 04.06.2020թ. N 892-Ն որոշում (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 61) 
12.    "Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մայիսի 30-ի N 927-Ն որոշման մեջ լփոփոխություն կատարելու մասին" Կառավարության 11.06.2020թ. N 919-Ն որոշում (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 64) 
13.    "Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ  կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին" Կառավարության 18.06.2020թ․ N 978-Ն որոշում (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 66)
14.    «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 13.08.2020թ. N 1324-Ն որոշում 
15.    «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 13.08.2020թ. N 1360-Ն որոշում 
16.    «Հիդրոֆտորածխածինների ցանկը հաստատելու մասին» Կառավարության 20.08.2020թ․ N   1368-Ն 
17.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Կանաչ կլիմայական հիմնադրամի միջև հիմնական համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին» Կառավարության 20.08.2020թ. N 1385-Ա 
18.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1667-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 27.08.2020թ․ N 1420-Ն որոշում 
19.    «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 03.09.2020թ. N 1463-Ն որոշում 
20.    «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների 2021 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության 29.09.2020թ. N 1603-Ն որոշում 
21.    «Հայաստանի Հանրապետության ցամաքային տարածքի ծածկույթի դասակարգման մասին» Կառավարության 10.12.2020թ.  N 2015-Ն որոշում
22.    «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գործունեության ընթացքում առաջացած շահույթի օգտագործման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության 17.12.2020թ․ N2079-Ն որոշում 
23.    «Գույք հետ վերցնելու և անհատույց, անժամկետ օգտագործման իրավունքով ամրացնելու մասին» Կառավարության 17.12.2020թ․ N 2098-Ա որոշում 
24.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 23-ի N 597-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 24.12.2020թ. N 2154-Ն որոշում 
25.    «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 24.12.2020թ. N 2177-Ն որոշում 

 

2021թվական

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի N 264-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և  լրացումներ կատարելու մասին  ՀՀ կառավարության N177-Ա որոշում 11.02.2021թ.


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 21-ի n 1667-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և  լրացումներ կատարելու մասին  ՀՀ կառավարության N1420-Ն որոշում 27.08.2020թ.


<<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի  շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության N 798-Ն որոշում, 21.05.2020թ.


<<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության N 62-Ն որոշում, ընդունված է 23.01.2020


"ՀՀ անտառամերձ բնակավայրերում բնակվող ընտանիքների կողմից ոչ արտադրական (ոչ արդյունագործական) նպատակներով օգտագործվող թափուկ վառելափայտի մթերման համար բնօգտագործման վճարի գծով արտոնություն սահմանելու մասին" ՀՀ կառավարության 27.10.2011թ. N 1535-Ն որոշում (համատեղ հրամաններ` հրաման1, հրաման 2 )