ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՈՆԱ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
ՍՈՆԱ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
Նախարարի տեղակալի օգնական