ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Համաձայնագրեր

ՀՀ կառավարության 2011թ. նոյեմբերի 10-ի N 1594-Ն՝ որոշման միջազգային բնապահպանական կոնվենցիաներից բխող՝
ՀՀ պարտավորությունների կատարման միջոցառումների իրականացման ընթացքի մասին՝ 2016թ. առաջին կիսամյակի կտրվածքով հաշվետվություն

--------------------------------------------------------
ՀՀ բնապահպանության ոլորտի երկկողմանի Համաձայնագրեր

Բնական պաշարների կառավարման և չքավորության նվազեցման ԾԻԳ
Գլոբալ էկոլոգիական խնամառու դրամաշնորհային հիմնադրամի համաձայնագիր
Զարգացման վարկային համաձայնագիր
--------------------------------------------------------

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻՆ (ներբեռնել)

NN

Անվանում, ընդունմանվայր  և տարեթիվ

Պայմանագիրը ուժի մեջ է

Հայաստանի Հանրապետության կարգավիճակը

 

ԳԼՈԲԱԼ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆԵՐ

Ստորագրվել է

Վավերացվել է
ՀՀ-ի կողմից

Ուժի մեջ է

1.

«Միջազգային կարևորության խոնավ տարածքների մասին, հատկապես որպես ջրաթռչունների բնակավայր» կոնվենցիա (Ռամսար1971թ.)

21.12.1975թ.

 

1993թ.

ՀՀ-ն միացել է որպես իրավահաջորդ

1993թ.

2.

«Համաշխարհային մշակութային և բնական ժառանգության պահպանության մասին» կոնվենցիա (Փարիզ,1972թ.)

 

 

1993 թ.
ՀՀ-ն միացել է որպես իրավահաջորդ

1993թ.

3.

ՄԱԿ-ի«Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիա (Ռիո դե Ժանեյրո,1992թ. )

29.12.1993թ.

1992թ.

31.03.1993թ.

14.05.1993թ.

Կարտագենյան արձանագրություն (Մոնրեալ, 2001թ.)

 

 

16.03.2004 թ.

29.07.2004թ.

4.

ՄԱԿ-ի«Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիա  (Նյու Յորք,1992թ.)

21.03.1994թ.

13.06.1992թ.

14.05.1993թ.

21.03.1994թ.

Կիոտոյի արձանագրություն(Կիոտո, 1997թ.)

 

16.02.2005թ.

 

26.12.2002թ.

16.02.2005թ.

Կիոտոյի արձանագրության Դոհայի ուղղում (Դոհա)

 

 

31.03.2007թ.

 

Փարիզյան համաձայնագիր (Փարիզ, 2016թ.)

 

4.11.2016թ. 

20.09.2016թ.

23.03. 2017թ.

22.04.2017թ.

5.

ՄԱԿ-ի«Անապատացման դեմ պայքարի» կոնվենցիա  (Փարիզ, 1994թ.)

20.09.1997թ.

1994թ.

23.06.1997թ.

30.09.1997թ.

6.

«Օզոնային շերտի պահպանության մասին» կոնվենցիա (Վիեննա, 1985թ.)

22.09.1988թ.

 

28.04.1999թ.

01.10.1999թ.

 

«Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» արձանագրություն  (Մոնրեալ 1987թ.)

01.01.1989թ.

 

28.04.1999թ.

01.10.1999թ.

Մոնրեալի արձանագրության Լոնդոնյան ուղղում

 

 

22.10.2003թ.

26.11.2003թ.

Մոնրեալի արձանագրությանԿոպենհագենի ուղղում

 

 

22.10.2003թ.

26.11.2003թ.

Մոնրեալի արձանագրության Պեկինյան ուղղում

 

 

29.09.2008թ.

18.03.2009թ.

Մոնրեալի արձանագրության Մոնրեալի ուղղում

 

 

29.09.2008թ.

18.03.2009թ.

7.

ՄԱԿ-ի«Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային փոխադրման և դրանց հեռացման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին» կոնվենցիա (Բազել, 1989թ.)

05.05.1992թ.

 

26.03.1999թ.

01.10.1999թ.

8.

«Միջազգային առևտրում առանձին վտանգավոր քիմիական նյութերի և պեստիցիդների վերաբերյալ նախնական հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգի կիրառման մասին» կոնվենցիա (Ռոտերդամ, 1998թ.)

 

1998թ.

22.10.2003թ.

26.11.2003թ.

9. 

«Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» կոնվենցիա (Ստոկհոլմ, 2001թ.)

17.05.2004թ.

2001թ.

22.10.2003թ.

17.05.2004թ.

10. 

«Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի  տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիա(CITES)  (Վաշինգտոն 1979թ.)

01.07.1975թ.

 

10.04.2008թ.

21.01.2009թ.

11.  

«Միգրացվող վայրի կենդանիների տեսակների պահպանության մասին»կոնվենցիա  (Բոնն, 1979թ.)

01.11.1983թ.

 

27.10.2010թ.

01.03.2011թ.

12. 

«Սնդիկի մասին»կոնվենցիա  (Մինամատա, 2013թ.)

16.08.2017թ

10.10.2013թ.

13.12.2017թ.

13.03.2018թ.

 

 

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆԵՐ

 

 

 

 

 

13. 

ՄԱԿ-իԵՏՀ«Մեծ հեռավորությունների վրա օդի անդրսահմանային աղտոտվածության մասին» կոնվենցիա(Ժնև, 1979թ.)

16.03.1983թ.

 

14.05.1996թ.

21.02. 1997թ.

«Եվրոպայում մեծ հեռավորությունների վրա օդիա ղտոտիչների տարածման դիտարկան և գնահատման համատեղ ծրագրի(EMEP) երկարաժամկետֆինանսավորմանմասին» արձանագրություն

1988թ.

 

20.10.2013թ.

21.04.2014թ.

14. 

ՄԱԿ-իԵՏՀ«Անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին» կոնվենցիա  (Էսպո1991թ.)

10.09.1997թ.

 

14.05.1996 թ.

10.09.1997թ.

«Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման մասին» արձանագրություն(Կիև 2003թ.)

11.07.2010թ.

 

25.10.2010թ.

24.04.2011թ.

15. 

ՄԱԿ-իԵՏՀ«Արդյունաբերական վթարների անդրսահմանային ազդեցության մասին» կոնվենցիա  (Հելսինկի, 1992թ.)

2002թ.

 

14.05.1996թ.

21.02.1997թ.

16. 

ՄԱԿ-իԵՏՀ«Շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության  հասանելիության, որոշումնեի ընդունելու գործընթացին  հասարակայնության մասնակցության ևարդարադատությանմատչելիությանմասին» կոնվենցիա (Օրհուս1998թ.)

30.10.2001թ.

1998թ.

14.05.2001թ.

01.08.2001թ.

17. 

ՄԱԿ-իԵՏՀ«Միջազգայինլ ճերի և անդրսահմանային ջրհոսքների պահպանության և  օգտագործման մասին» կոնվենցիա (Հելսինկի, 1992թ.)

06.10.1996թ.

 

 

 

«Ջրի և առողջության մասին» արձանագրություն (Լոնդոն, 1999թ.)

 

1999թ.

Վավերացման փուլում է

 

18. 

«Շրջակա միջավայրի փոխակերպման տեխնիկական միջոցների ռազմական կամ այլ կարգի թշնամական օգտագործումը արգելելու մասին» կոնվենցիա  (Ժնև, 1976թ.)

05.10.1978թ.

 

04.12.2001թ.

15.05.2002թ.

19.

Լանդշաֆտների եվրոպական կոնվենցիա  (Ֆլորենցիա, 2000թ.)                                     

01.03.2004թ.

2003թ.

23.03.2004թ.

01.07.2004թ.

20.

«Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության մասին» կոնվենցիա (Բեռն 1979թ.)

01.01.1982թ.

2006թ.

26.02.2008թ.

01.08.2008թ.